Thursday, July 31, 2008

Lirik Lagu Kam Sang Tah Kong Chai penyanyi Poetic Ammo

Penyanyi Poetic Ammo

Kam Sang Tah Kong Chai
Poetic Ammo

Kam Sze Kwan Foh...

Ngo tei lee pan tah kong chai

Yat sang yat sai wai chin pai, choe low tai

Koh chong san foo chit thor kong chut hak kwai, sei pei lei thai

Mai wah mou mat saw wai {Theng sam theng fai, hai mang tou yau ngan thai

Kat lam poh, sai yong tor, ying chan fei sheong hoe kwai}

Ngo tei lee pan tah kong chai

Yat sang yat sai wai chin pai, choe low tai

Koh chong san foo chit thor kong chut hak kwai, sei pei lei thai

Mai wah mou mat saw wai {Theng sam theng fai, hai mang tou yau ngan thai

Kat lam poh, sai yong tor, ying chan fei sheong hoe kwai}

Chek lok hoi yeh hoi tou chow san pei

Yat yeh wan chin phok tou ngo fei

Hei, sam kei, wai chor, yew seng kong

Fan tou ngo seng nga shein em hung

Wan leong chan, tou wee kom lan

Thim kai lee koh sai kai pin tou kom kwai sei fan

Lei man ngo, ngo man pin kor, woh,

Ngo tei lee pan tah kong chai ke meng mai kam loh

Kau thim tou em thim, yau chiu chou tou mann,

Tong kai, yit ku lei em low, ying chan poke kai

Kam see kam yat, yee keng em hai hoe chi kau pai,

Kau sap nin toi yan hai sek kong, lei yau mou chin sai

Theng sam teng fai, hai mang tou yau ngan thai

Kat lam poh, sai yong tor, ying chan fei sheong hoe kwai

Choei pai, chut tou yit leong lei tou yew han, han kam lei sai

Kom san foo phok meng chow hai yan whai, wan leong chan mai

Yat lin, sam pak loke sap em yat

Sing kei yat, chou tou lai pai yad, wai mut ?

Yau chiew chou tou hak, chou lei chou hoi tak koh kat

Wan kat, ngo hou seong chee tou

Lei chee em chee tou hoi sam fai lork whee em whee hai thei khau

Lei tei em sai pong sau, yee kah tit yau chin chai

Chan hai hoe sek heong sau, em sai chou

Em sai yaue chee yin chong yau chin sau

Kau tou ngo tei lee pan foh kei mou tak hou thau

Tou toa lee koh see how cheng sat pei lei tai kah thai

Ngo ke know lek kah seong ngo ke seng kong

Kam kok tou ngo yat teng chou tak tou

Pun kan pat leong, chou tou chek chik kam ke yeong

Pun kan pat leong, sap sui phow cheong thim wui heong

Pun kan pat leong, kaow keong-nga char chiong chau hoi cheeong

Chut chor pun kan lek, seong wah loh fhan chuk pat leong

Kah chan ngok wan saek, pin yau pun kan pat leong kam lei seong

Choi choeing

Chee chong, yat kau kau sap lok lin

Ngo chau hoi cheei chut lei phow chour chok chok yat nin

Yee kaour choi hai kai choke hai kam ngo man lei ngo ying kaoi thim sien

Man yat phei pan pang yau kin tou, ngo mai hou kwai mou min

Ngo, thong ngo chee kee wah koh

chong kam yee hau hoi chee chei kee kwoi peen

Chut chor leong yan kong chee hai tak fan chat pak kei mhan

Tan hai mui man chou tou pun yeh sam kan

Phouw sek phouw cheie

Phak koh, kau toh ngo chau san mou mut tak han

Choew tou seng chek kaow kam tou hai wai chor leong chan

Chan


dari Yanti Os'HaRa

Kam Sang Tah Kong Chai - Poetic Ammo

No comments: